REGULAMINY

REGULAMIN SPORTOWY
Zachodniopomorskiego Związku Badmintona

2019.02.23 Regulamin sportowy ZZBad

ze zmianami obowiązującymi od 22.02.2019
******************************************************************************************************************

2018.02.15 Regulamin sportowy ZZBad

ze zmianami od 17.02.2018

******************************************************************************************************************2017.02.17 Regulamin sportowy ZZBad ze zmianami od 17.02.2017

(naprowadź kursor na odsyłacz powyżej i klepnij) ****************************************************************************************************************

2014.07.29 regulamin sportowy zzbad ze zmianami od 06. 08.2014
(US 10/2014 z 06.08.2014 r.)

(naprowadź kursor na odsyłacz powyżej i klepnij) **************************************************************************************************************** minibadminton zasady regulaminoweboisko minibadmintona (jpg) ****************************************************************************************************************

Regulamin Zarządu

Zachodniopomorskiego Związku Badmintona

[US 9/2009]
1. Podstawa prawna. & 25 statutu.
2. Posiedzenia Zarządu
2.1. zwołuje, przewodniczy i zamyka prezes.
W przypadku niemożliwości wykonania czynności przez prezesa, jego obowiązki przejmuje inny członek Zarządu wyznaczony przez prezesa.
2.2. mogą mieć formę:
2.2.1. stacjonarną:
1 – posiedzenie odbywa się w wyznaczonym miejscu I czasie [rozpoczęcia posiedzenia].
2 – na okoliczność posiedzenia sporządza się protokół, w którym zapisuje się:
1/ datę I miejsce odbycia posiedzenia,
2/ uczestników posiedzenia,
3/ podjęte uchwały,
4/ wyniki głosowania uchwał,
5/ ewentualne zgłoszone zdanie odrębne.
3 – protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu.
2.2.2. elektroniczną:
1 – posiedzenie odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.
2 – przewodniczący zwołuje posiedzenie z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.
3 – w sprawach nagłych przewodniczący może wykorzystać inne środki łączności, aby powiadomić członków Zarządu, że zwołał posiedzenie Zarządu I prosi o pilną wypowiedź w przedstawionych sprawach. W takich przypadkach czas wyznaczany przez przewodniczącego nie może być krótszy niż 4 godziny.
4 – wszystkie wypowiedzi wszystkich uczestników posiedzenia sa przesyłane [dostarczane] co najmniej do wszystkich członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu. Obowiązek ten spoczywa na osobie wypowiadającej się. Zaleca się aby tekst wypowiedzi był zamieszczany jako powyżej ostatnio otrzymanej informacji.
5 – po zakończeniu dyskusji i po przeprowadzeniu głosowania, przewodniczący ogłasza tekst podjętej uchwały i oddane głosy.
6 – po zakończeniu wszystkich głosowań przewodniczący wydrukowuje wszystkie dokumenty wytworzone w ramach odbytego posiedzenia [z wyłaczeniem powtarzających się] I podpisuje się pod stwierdzeniem “na tym protokół zakończono”.
3. Projekt porządku obrad przygotowuje i rozsyła prezes, wraz ze zgłoszonymi projektami uchwał, na podstawie zgłoszonego [pisemnie / elektronicznie] wniosku [o podjęcie uchwały] zawierającego:
1 – treść proponowanej uchwały [lub zmiany obowiązującej uchwały],
2 – uzasadnienie „za” i „przeciw”, w nie więcej niż 3-ch punktach. W celu zwiększenia zainteresowania działalnością ZZBad i uzyskania komentarzy różnych środowisk, zaleca się zamieszczanie projektów uchwał na stronie internetowej Związku.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być utajnione uchwałą Zarządu, jeśli temat posiedzenia mógłby naruszyć dobre imię lub spowodować odpowiedzialność prawną: Związku, członków Związku, organów Związku, przedstawicieli Związku i innych osób, w związku z ich działalnością dotyczacą w jakikolwiek sposób Związku.
4. Uchwały:
4.1. statutowe – numeruje się: symbolem US, kolejnym numerem uchwały statutowej w roku kalendarzowym [ w roku 2008 – od początku kadencji], łamanym przez rok kalendarzowy, w którym uchwałę podjęto.
4.2. administracyjne – numeruje się: symbolem UA, kolejnym numerem uchwały administracyjnej w roku kalendarzowym [ w roku 2008 – od początku kadencji], łamanym przez rok kalendarzowy, w którym uchwałę podjęto.
4.3. UA zamieszcza się w protokole po wszystkich US.
5. Członkowie Zarządu mają obowiązek kontrolowania co najmniej raz na 24 godziny swoją elektroniczną skrzynkę pocztową.
6. W innych sprawach rozstrzyga statut Zachodniopomorskiego Związku Badmintona i przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Z dniem uchwalenia niniejszej uchwały uchyla się US 8/2008 i równocześnie regulamin wchodzi w życie .

 

Reklamy