STATUT

Statut
Zachodniopomorskiego Związku Badmintona


Rozdział I.
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY.

& 1
1. Związek klubów sportowych nosi nazwę Zachodniopomorski Związek Badmintona, zwany dalej „Związek”. 2. Związek może używać skróconej nazwy „ZZBadmintona”.

& 2.
Związek posiada osobowość prawną.

& 3.
1. Siedzibą Związku jest miasto Koszalin.
2. Terenem działania jest województwo zachodniopomorskie.
3. Związek może być członkiem innych organizacji.

& 4.
1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2.Związek może zatrudniać pracowników i wolontariuszy do prowadzenia swych spraw.
& 5. Związek ma prawo używania pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2.
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA.

& 6.
Celem działania Związku jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności upowszechnianie i rozwój badmintona wśród dzieci, młodzieży i pełnoletnich, w tym: osób niepełnosprawnych.

& 7.
Związek realizuje swój cel w szczególności przez:
1. prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
2. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
3. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej,
4. szkolenie oraz doskonalenie kadr szkoleniowych,
5. wspieranie działalności członków, w tym uczniowskich klubów sportowych,
6. współdziałanie z innymi organizacjami, instytucjami i organami,
7. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
8. prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
9. prowadzenie działalności gospodarczej. 10. integrowanie środowisk niepełnosprawnych i sprawnych.

Rozdział 3.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

& 8.
Członkowie dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających.

& 9.
1. Członkiem zwyczajnym jest klub sportowy działający i uczestniczący we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintona.
2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Związku podejmując stosowną uchwałę, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka zwyczajnego.
3. Członek zwyczajny, poprzez swoich delegatów, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

& 10.
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna, wspierająca działalność statutową Związku.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Związku podejmując stosowną uchwałę, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka wspierającego.

& 11.
Szczególnymi prawami członka są:
1. zgłaszanie wniosków i postulatów do władz Związku,
2. korzystanie ze szkolenia sportowego, urządzeń i sprzętu oraz innej pomocy Związku na zasadach określonych przez władze Związku.

& 12.
Szczególnymi obowiązkami członka są:
1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w kulturze fizycznej i w sporcie,
2. aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,
3. działanie zgodnie z uchwałami władz Związku,
4. regularne opłacanie składki członkowskiej,
5. chronienie własności Związku.

& 13.
Członkostwo ustaje /wygasa wskutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2. skreślenia z listy członków Związku na podstawie uchwały władz Związku w przypadku:
1/ umyślnego naruszenia postanowień statutu,
2/ udowodnionego działania na szkodę Związku,
3. rozwiązania się Związku,
4. likwidacji członka.

& 14.
Za aktywny udział w realizacji celów Związku przyznawane są, na podstawie uchwały Zarządu, wyróżnienia i nagrody.

& 15.
1. Za działalność naruszającą postanowienia statutu, regulaminów i uchwał władz Związku – Zarząd może nałożyć na członka karę:
1/ upomnienie,
2/ nagany,
3/ zawieszenia w prawach członka na okres do 2 lat,
4/ skreślenia z listy członków.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały, za pośrednictwem Zarządu.

Rozdział 4.
WŁADZE ZWIĄZKU.

& 16.
1. Władzami Związku są:
1/ Walne Zebranie Członków,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Wybór władz wymienionych w ust. 1 pkt. pkt. 2/ i 3/ odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
4. W okresie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków w miejsce zawieszonych, odwołanych lub ustępujących.

& 17.
1. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, chyba że szczególne postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3. Uchwały dzielą się na:
1/ uchwała administracyjna – przez co rozumie się czynności zarządu zwykłego; uchwała nie wymaga ogłoszenia przez Zarząd,
2/ uchwała (zwykła) – dotycząca statutowej działalności Związku; wymaga ogłoszenia przez Zarząd w formie pisemnej lub elektronicznej.

& 18.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez co 4 lata – z upływem kadencji władz – przez Zarząd.
3. Walne Zebranie Członków jest ponadto zwoływane przez Zarząd na żądanie:
1/ Komisji Rewizyjnej,
2/ co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku, w terminie trzech miesięcy od daty dostarczenia wniosku z wymienionymi sprawami mającymi być wyłącznym tematem obrad.
4.Zasady udziału w Walnym Zebraniu Członków:
1/ każdemu członkowi przysługuje prawo zgłoszenia jednego delegata ( z głosem stanowiącym), wyłącznie w formie pisemnej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, na wskazany adres w zawiadomieniu. Zgłoszenie musi być podpisane przez uprawnione osoby.
2/ każdy członek dysponuje, przez swego delegata, liczbą głosów równą 1[z tytułu członkostwa] plus liczba rozpoczętych lat członkostwa w Związku, pod warunkiem opłacenia wszystkich składek członkowskich, według stanu na 6 dni przez Walnym Zebraniem Członków
3/ osoby kandydujące do władz Związku winny osobiście uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków. Walne Zebranie Członków może w szczególnych okolicznościach wyrazić zgodę na kandydowanie do władz osoby nieobecnej, jeżeli osoba ta dostarczy wcześniej pisemną zgodę na kandydowanie.

& 19.
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1/ uchwalanie głównych kierunków działania Związku,
2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3/ uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,
4/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5/ powoływanie nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w miejsce odwołanych, jeżeli wymienione władze odstąpiły od skorzystania z postanowień & 16 ust.4,
6/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Związku,
7/ rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych do porządku obrad Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem &21 ust.1 i & 24.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad, wysłanym do członków wymienionych w & 8 pkt. 1, z zastrzeżeniem & 15 ust.1 pkt 3/, w terminie co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.
3. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych głosów, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

& 20.
1. Zarząd jest najwyższą władzą Związku w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd składa się co najmniej z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym prezesa.
3. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje, i przewodniczy obradom, prezes lub inna, upoważniona przez prezesa, osoba. W przypadku trwałej nieobecności prezesa przez co najmniej 3 miesiące i braku upoważnionej osoby do zwołania posiedzenia Zarządu, prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącego posiedzenia Zarządu wybiera się wówczas spośród uczestniczących w posiedzeniu członków Zarządu.

& 21.
1. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:
1/ reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3/ uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4/ powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5/ przyjmowanie i skreślanie członków,
6/ zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
7/ ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
8/ uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
9/ składanie sprawozdań z działalności Związku,
10/zawieszanie członków Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia mogą mieć formę stacjonarną lub elektroniczną.
3. W czasie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi lub innej upoważnionej przez Zarząd osobie.

& 22.
1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem.
2. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w trybie & 15 ust. 2 statutu.
2. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu do czasu rozpoznania odwołania, nie może reprezentować członka Związku w trybie & 9 ust.3 oraz nie mają zastosowania do niego postanowienia & 16 ust.4.

& 23.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje, i przewodniczy obradom, przewodniczący lub inna, upoważniona pisemnie przez przewodniczącego, osoba. W przypadku trwałej nieobecności przewodniczącego przez co najmniej 6 miesiące i braku upoważnionej osoby do zwołania posiedzenia Komisji, prawo zwołania posiedzenia Komisji przysługuje przewodniczącemu ostatniego Walnego Zebrania Członków. Przewodniczącego posiedzenia Komisji Rewizyjnej wybiera się wówczas spośród uczestniczących w posiedzeniu członków Komisji.
4. Komisja Rewizyjna jest zawiadamiana o posiedzeniach Zarządu, a jej członkowie mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu.

& 24.
Do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Związku, a w szczególności:
1/ gospodarka finansowa Związku,
2/ występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
3/ składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
4/ występowanie z wnioskiem w sprawie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5/ występowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków w trybie & 18 ust. 3.

& 25.
Władze Związku działają w oparciu o uchwalone przez siebie regulaminy.

Rozdział 5.
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU.

& 26.
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
1/ wpisowe i składki członkowskie,
2/ dotacje,
3/ subwencje,
4/ dochody z działalności statutowej,
5/ darowizny,
6/ spadki,
7/ zapisy,
8/ dochody z majątku Związku,
9/ dochody z ofiarności publicznej,
10/ dochody z działalności gospodarczej,
11/ inne dochody i wpływy.
3. Związek może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.
4. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

& 27.
1. Dla ważności oświadczeń Związku w zakresie wszelkich praw, w tym: podejmowania zobowiązań majątkowych, wymagany jest podpis prezesa albo innej, upoważnionej przez Zarząd, osoby.
2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników na zasadach ogólnych.

Rozdział 6.
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU.

& 28.
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących rozwiązania Związku.

& 29.
1.Rozwiązanie się Związku może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych głosów.
2.Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa tryb likwidacji oraz cele statutowe, na które ma być przeznaczony majątek.

Uchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Reklamy