UCHWAŁY ZARZĄDU

US 2/2014

Zarząd zatwierdza na stanowisku głównego wykładowcy ZAB pana Mariana Steltera, trenera badmintona klasy mistrzowskiej.
Główny wykładowca odpowiada za dobór współwykładowców oraz za merytoryczną stronę kursów i szkoleń.
Do czasu uzyskania dochodów z działalności ZAB praca na tym stanowisku nie jest wynagradzana. Wszystkie wykonane, i nieopłacone, czynności na tym stanowisku, na żądanie osoby zainteresowanej, mogą zostać uznane za darowiznę na rzecz ZZBad, zgodnie z regulaminem.


US 1/2014

Zarząd zatwierdza na stanowisku dyrektora jednostki regulaminowej Związku p.n.  „Zachodniopomorska Akademia Badmintona [dalej: ZAB]” panią Alicję Stelter, z wykształcenia menedżer sportu.
Do czasu uzyskania dochodów z działalności ZAB praca na tym stanowisku nie jest wynagradzana. Wszystkie wykonane, i nieopłacone, czynności na tym stanowisku, na żądanie osoby zainteresowanej, mogą zostać uznane za darowiznę na rzecz ZZBad, zgodnie z regulaminem.


US 27/2013

Zarząd powołuje jednostkę regulaminową p.n. „Zachodniopomorska Akademia Badmintona”, której celem działania będzie:
– szkolenie i dokształcanie instruktorów i trenerów badmintona w województwie, kraju i zagranicą.


US 8/2011

Zarząd zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2010:

1/ zamykające się w bilansie po stronie aktywów i pasywów sumą 16 757,61 zł,

2/ zyskiem brutto i netto w wysokości 448,94 zł.

Związek nie ma zobowiązań wobec US i ZUS.


US 7/2011.

Zarząd odwołuje z dniem 07.03.2011 r. Marcina Florenckiego z funkcji wiceprezesa ds. sportu masowego z powodu nie wykonywania powierzonych i przyjętych do wykonywania obowiązków członka zarządu.

Odwołanemu przysługuje prawo odwołania się od uchwały zarządu, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, do zarządu – w formie pisemnej.


US 6/2011.

Zarząd zatwierdza „Regulamin wyceny wartości darowizn i pracy”.


US 5/2011.

Zarząd zmienia w pkt. 2.6.7.4 i w pkt. 2.7.7.4 „Regulaminu sportowego Zachodniopomorskiego Związku Badmintona” punktację odpowiednio::

  • z 1,5 pkt na 1,1 pkt,
  • z 2,0 pkt na 1,2 pkt,
  • z 2,5 pkt na 1,3 pkt,
  • z 3,0 pkt na 1,4 pkt,
  • z 3,5 pkt na 1,5 pkt.US 4/2011.
Delegatem ZZBad na Walne Zebranie ZFS w Szczecinie w dniu 02.02.2011 jest Marian Stelter.

US 3/2011.

Zarząd zmienia niektóre z postanowień „Regulaminu sportowego Zachodniopomorskiego Związku Badmintona”:

1 – skreśla się pkt. 1.8.

2 – ppkt. 1.6 przyjmuje oznaczenie 1.5.3,

3 – ppkt. 1.7 przyjmuje oznaczenie 1.5.4,

4 – dopisuje się nowy ppkt. 1.5.5. w brzmieniu:

Dopuszcza się, bez dodatkowych opłat, wstawienie innych zawodników w miejsce zgłoszonych, którzy są nieobecni lub nie zostali dopuszczeni do startu. Czynność tę można wykonać wyłącznie w trakcie odprawy technicznej.”


US 2/2011.
Zarząd wyraża zgodę na udzielenie jednorazowej zniżki w opłatach startowych zawodnikom LEDNIK-a Miastko w kat. młodzik i młodszych w Otwartych IMWZ w dniu 15.01.2011.

US 1/2011.
Zarząd uchwala zmiany regulaminu rozgrywek wg zgłoszonego projektu uchwały z dnia 03.01.2011 uzupełnione o wnioski z dnia 10.01.2011 i 11.01.2011.
Zarząd zobowiązuje prezesa do opublikowania regulaminu w brzmieniu uwzględniającym przyjęte zmiany.

Reklamy